Home Kościół Seminaria duchowne Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu w latach 1976-1994 - Strona 3
Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu w latach 1976-1994 - Strona 3 Drukuj Email
środa, 16 marca 2011 11:11

Dyrektorzy administracyjni

Instytucja seminarium duchownego wymaga specjalnego człowieka, który troszczy się o sprawy gospodarcze i zajmuje się administrowaniem dobrami materialnymi uczelni.

W czasie podejmowania posługi biskupiej przez ks. abpa Henryka Gulbinowicza w Kościele wrocławskim funkcję tę pełnił ks. dr Władysław Bochnak (1971-1988). Urodził się on 11 sierpnia 1934 r. w Groniu, pow. Nowy Targ. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 sierpnia 1960 r. we Wrocławiu.

Licencjat św. teologii uzyskał na PFT we Wrocławiu w roku 1975, zaś doktorat z teologii w zakresie historii Kościoła - na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w roku 1983 na podstawie pracy „Religijne stowarzyszenia i bractwa katolików świeckich w diecezji wrocławskiej (do 1810 r.)". Przez wiele lat pełnił w archidiecezji wrocławskiej funkcję kierownika Wydziału Dobroczynności i dyrektora Bratniej Pomocy Kapłańskiej. Był także komisarzem Sióstr Magdalenek. Z dniem 31 stycznia 1988 r. został mianowany proboszczem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy, która w 1992 r. stała się parafią katedralną diecezji legnickiej. Jest wikariuszem generalnym biskupa legnickiego.

Po odejściu ks. Bochnaka do diecezji legnickiej stanowisko dyrektora administracyjnego MWSD objął z woli Metropolity Wrocławskiego ks. > dr Edward Janiak. Ks. Janiak urodził się 14 sierpnia 1952 r. w Malczycach. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 maja 1979 r. we Wrocławiu. Po cztero­letniej pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Jana Ap. w Oleśnicy został skierowany na studia specjalistyczne na Angelicum do Rzymu. Ukończył je w roku 1986, uzyskując stopień doktora teologii w zakresie teologii moralnej. Od roku 1988 sprawuje także funkcję dyrektora „Caritas" Archidiecezji Wrocławskiej i kapelana osobistego Metropolity Wrocławskiego.

W miarę zwiększania się pracy w dziedzinie administracji w MWSD i PFT oraz w związku z objęciem funkcji dyrektora „Caritasu", ks. Janiak otrzymał pomoc w osobach, mianowanych przez Księdza Kardynała, swoich zastępców: ks. mgr. Andrzeja Brodawki (1990-1993), ks. mgr. Henryka Jacaka (od roku 1991 - z przeznaczeniem dla annus propedeuticus w Henrykowie) oraz ks. mgr. Grzegorza Trawki (od roku 1993).

e) Ojcowie duchowni i spowiednicy

Szczególnie odpowiedzialną funkcję we wspólnocie każdego seminarium duchownego pełnią ojcowie duchowni. Powierza się im bowiem troskę o formację ascetyczno-duchową alumnów. Do ich naczelnych zadań należy spowiedź alumnów, głoszenie konferencji ascetycznych, prowadzenie indywidualnych, ascetycznych rozmów z alumnami. W słuchaniu spowiedzi wspomagają ich spowiednicy mianowani przez biskupa ordynariusza.

Za czasu sprawowania posługi pasterskiej przez ks. kard. Gulbinowicza funkcję ojca duchownego alumnów MWSD pełnili: ks. lic. Józef Pazdur (1965-1985 - z przerwą na duszpasterstwo w parafii pw. św. Józefa w Świdnicy i Niepokalanego Poczęcia NMP w Chojnowie), ks. lic. Jan Janowski (1967- 1980), ks. lic. Mirosław Ratajczak (1978-1991), ks. dr Jan Tyrawa (1980-1988), ks. dr Marek Adaszek (1985-1992), ks. dr Andrzej Jagiełło (od 1985), ks. mgr Aleksander Radecki (od 1991), ks. dr Andrzej Siemieniewski (od 1991) i ks. dr Adam Bałabuch (od 1992).

Ks. lic. Józef Pazdur urodził się 22 listopada 1924 r. w Woli Skrzydlań- skiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 grudnia 1951. Należy do pierwszego kapłańskiego rocznika wyświęconego we Wrocławiu po drugiej wojnie światowej. Studia specjalistyczne z zakresu teologii ascetycznej odbył w Rzymie. 18 grudnia 1984 r. został mianowany biskupem pomocniczym w archidiecezji wrocławskiej. Święcenia biskupie odbyły się w katedrze wrocławskiej 12 stycznia 1985 r. Jest wikariuszem generalnym archidiecezji wrocławskiej.

Ks. lic. Jan Janowski urodził się 23 września 1935 r. w Aleksandrowie Kujawskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 sierpnia 1960 r. we Wrocławiu. Od 18 czerwca 1980 r. był proboszczem parafii pw. MB Pocieszenia w Oławie. Zmarł nagle 28 lutego 1994 r.

Ks. dr Jan Tyrawa urodził się 4 listopada 1948 r. w Boguszowie-Gorcach. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1973 r. we Wrocławiu. Po rocznej pracy w parafii pw. św. Stanisława w Świdnicy, odbył studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując w roku 1980 stopień doktora teologii. W latach 1981-1988 pełnił funkcję sekretarza generalnego PFT we Wrocławiu. W roku akad. 1985/86 przebywał na urlopie naukowym w Paderborn. 27 czerwca 1988 r. objął urząd admi­nistratora parafii pw. Bożego Ciała we Wrocławiu (1988-1993). 24 września 1988 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podniósł go do godności biskupa pomocniczego Metropolity Wrocławskiego. Święcenia biskupie przyjął 5 lis­topada 1988 roku we Wrocławiu. Jest wikariuszem generalnym archidiecezji wrocławskiej.

Ks. dr Andrzej Jagiełło urodził się 18 lipca 1946 r. w Olsztynie. Święcenia kapłańskie otrzymał 27 maja 1972 r. we Wrocławiu. Po kilkuletniej pracy duszpasterskiej w Chojnowie (1972-1976) i we Wrocławiu w parafii Św. Rodziny (1976-1978), w roku 1978 podjął studia specjalistyczne z zakresu psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył stopniem doktora nauk humanistycznych w roku 1984. Nominację na ojca duchownego alumnów w MWSD we Wrocławiu otrzymał od Metropolity Wrocławskiego 14 września 1985 r. Od roku 1990 sprawuje opiekę duchową nad alumnami pierwszego roku w Henrykowie.

Po przejściu ks. lic. Mirosława Ratajczaka do pracy duszpasterskiej, nominację na ojca duchownego alumnów w MWSD otrzymał ks. mgr Aleksander Radecki. Urodził się 5 września 1951 r. w Mikołowie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1976 r. we Wrocławiu. Po święceniach pracował w duszpasterstwie w następujących parafiach: jako wikariusz - Szczawno Zdrój (1976-1980), Św. Jerzego'we Wrocławiu (1980-1983), Św. Rodziny we Wrocławiu (1983-1985); jako proboszcz - Mokrzeszów (1985-1991).

Wraz z ks. Radeckim stanowisko ojca duchownego w MWSD otrzymał od Metropolity Wrocławskiego ks. dr Andrzej Siemieniewski, urodzony 8 sierpnia

1957 r. we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 czerwca 1985 r. we Wrocławiu. Po dwuletnim wikariacie w parafii pw. św. Stanisława w Świdnicy odbył studia specjalistyczne z zakresu teologii duchowości na Angelicum w Rzymie, uzyskując w 1991 r. stopień doktora teologii. Od roku 1993 pełni funkcję dyrektora Biblioteki MWSD i PFT we Wrocławiu.

W formacji ascetyczno-duchowej bezpośrednio z ojcami duchownymi współpracują spowiednicy mianowani przez Księdza Kardynała Metropolitę. Byli oni dobierani spośród kapłanów diecezjalnych i zakonnych odznaczają­cych się mądrością i świętością życia. W okresie sprawowania rządów biskupich przez ks. kard. Henryka Gulbinowicza posługę spowiednika alumnów w MWSD pełnili m.in. następujący kapłani: o. Pius Patecki OCD (od 1967 do dziś), o. Achilles Mazurkiewicz OFMCap. (1968-1976), ks. Czesław Wehrstein (1967-1979), ks. Aleksander Zienkiewicz (1972-1994), ks. , mgr Zdzisław Kaleński (1975-1979), ks. Andrzej Kubera SDB (1975-1980), o. Waldemar Gawłowski CSSR (1975-1980), o. Juliusz Robert Drużkowski OP (1975-1983 ), ks. mgr Stanisław Orzechowski (od 1975 do dziś), o. lic. Wit Urbanik OFMCap. (1976-1979), o. Adam Białek OFMCap. (1979-1990), ks. Bolesław Robaczek (1979-1990), o. mgr Mieczysław Recko SSCC (1980-1991 oraz 1992-1994), ks. lic. Jan Janowski (1980-1990), ks. Władysław Wawrzonek (1980-1993), ks. dr Józef Pater (1980-1985), ks. lic. Krystian Hyla (1983-1984), ks. mgr Bolesław Lasocki (od 1983 do dziś), ks. mgr Mateusz Bogucki OP (1983-1986), ks. Walerian Gruszka SDS (1984-1985), ks. Jan Onufrów (od 1984 do dziś), ks. dr Michał Huk SDS (1985-1992), ks. Dominik Mazan (1985-1990), o. Roman Bakalarz OP (1986-1992), ks. dr Stanisław Cały (od 1990 do dziś), ks. mgr Andrzej Dziełak (od 1990 do dziś), ks. lic. Mirosław Ratajczak (od 1991 do dziś), o. Jan Spież OP (1992-1993). Spowiednikami alumnów pierwszego roku w Henrykowie byli: ks. Wacław Gacek (1990-1992), ks. Bogdan Sosnowski TChr (1990-1993); aktualnie są nimi: o. Czesław Kopacz SOCist. (od 1990) oraz ks. Stanisław Włodarski (od 1992).

Powyższy wykaz świadczy o tym, iż ksiądz Kardynał jest bardzo zatroskany o odpowiednią ilość i jakość kierowników duchowych alumnów. Stosunkowo duża rotacja w gronie spowiedników miała miejsce w przypadku kapłanów zakonnych i łączyła się zazwyczaj z przenosinami do innych klasztorów bądź też ze zmianami w pełnionych w zakonach funkcjach. Zmniejszona ilość spowiedników w ostatnich latach wiąże się z odejściem części alumnów do WSD w Legnicy.

Kierunki formacji alumnów

Zgodnie ze wskazaniami Stolicy Apostolskiej, a w szczególności zgodnie z wytycznymi Adhortacji Pastores dabo vobis, Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu roztacza opiekę nad kandydatami do kapłaństwa w poczwórnym wymiarze: w dziedzinie formacji ludzkiej, ascetycznej (duchowej), intelektualnej (teologicznej) i duszpasterskiej. Formacja ludzka winna być fundamentem całej formacji kapłańskiej, ascetyczna - duszą (centrum), intelektualna - narzędziem, a pastoralna - celem.

Formacja ludzka

We wspomnianej Adhortacji czytamy m.in. słowa: „Bez odpowiedniej formacji ludzkiej cała formacja kapłańska byłaby pozbawiona swego niezbędnego fundamentu (...) przyszli kapłani powinni rozwijać w sobie zespół ludzkich cech, bez których nie można kształtować osobowości zrównoważo­nych, silnych i wolnych, zdolnych dźwigać ciężary duszpasterskiej odpowie­dzialności. Potrzebne więc jest wychowanie do umiłowania prawdy, do prawości i rzetelności, do szacunku wobec każdej osoby, do poczucia sprawiedliwości, do wierności danemu słowu, do prawdziwego współczucia, do konsekwentnego postępowania, a zwłaszcza do zrównoważonego sądu i za­chowania" (PDV 43). Mając bogate doświadczenie wychowawcze, wiedząc o tych wymogach stawianych kapłanowi, Ks. Kardynał, jeszcze przed VIII Synodem Biskupów, owocem którego jest powyższy tekst, we wrześniu 1990 roku powołał do istnienia tzw. annus propedeuticus w Henrykowie. Właśnie w tej formacji wstępnej jest kładziony duży nacisk na zdobywanie wyżej wyszczególnionych cech, przymiotów ludzkich. Ważnym elementem tej formacji jest też wychowanie do dojrzałości uczuciowej, wychowanie do przeżywania płciowości, wychowanie do odpowiedzialnej wolności, łączące się z kształtowaniem sumienia moralnego.

Formacja duchowa

Jak już wyżej wspomniano, formacja duchowa winna być duszą całej formacji seminaryjnej i kapłańskiej. Jej centralnym ośrodkiem jest codziennie sprawowana, wspólna Eucharystia. Ważnym elementem tej formacji są: codzienna modlitwa wspólna (Liturgia Godzin) i indywidualna, codzienna medytacja, dwukrotny w ciągu dnia rachunek sumienia, cotygodniowe nabożeństwo pokutne i Sakrament Pojednania, miesięczne dni skupienia, okresowe rekolekcje, konferencje ascetyczne i rozmowy indywidualne z ojcami duchownymi.

Eucharystia, jako główne przeżycie liturgiczne każdego dnia, jest sprawowana w Seminarium w godzinach porannych. Jest to Msza św. koncelebrowana, której przewodniczy sukcesywnie ktoś z ojców duchownych lub księży przełożonych. We czwartki wspólnota seminaryjna gromadzi się na Mszę św. w godzinach wieczornych. Przewodniczy jej rektor lub wicerektor.

On też wygłasza homilię. Eucharystia ta jest poprzedzona godzinną adoracją Najświętszego Sakramentu. W okresie Adwentu i Wielkiego Postu diakoni zazwyczaj na rannych Mszach św. wygłaszają krótkie homilie.

Bardzo ważnym elementem formacji duchowej jest celebracja w godzinach popołudniowych w każdą środę nabożeństwa pokutnego i indywidualna spowiedź. W roku akademickim 1994/95 spowiednikami alumnów we Wrocławiu byli: o. Pius Patecki OCD, o. Andrzej Konopka OP, ks. infułat dr Stanisław Cały, ks. prałat Jan Onufrów, ks. lic. Stanisław Orzechowski, ks. lic. Mirosław Ratajczak, ks. mgr Andrzej Dziełak, ks. mgr Bolesław Lasocki oraz ojcowie duchowni: ks. prałat Aleksander Radecki, ks. dr Andrzej Siemie- niewski i ks. dr Adam Bałabuch. W Henrykowie zaś służą spowiedzią alumnom pierwszego roku: o. Czesław Kopacz, ks. Stanisław Włodarski i ojciec duchowny, ks. dr Andrzej Jagiełło.

Miesięczne dni skupienia prowadzone są przez ojców duchownych i mają na celu odnowę życia duchowego całej seminaryjnej wspólnoty. Zwykle są poświęcone jakiemuś konkretnemu tematowi.


 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Podobne artykuły

Najnowsze komentarze

Ankieta

Czy spowiedź jest potrzebna?